ภาระงานของโรงเรียน (Core Business)


รงเรียนเพ็ญพัฒนา จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาและใช้หลักสูตร ระดับก่อนประถมศึกษาจัดตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมตามแนวจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัย ความพร้อมของเด็ก และมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 มีกิจกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา เป็นกลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 ในส่วนที่เป็นงานเลือกที่เตรียมไปสู่อาชีพ

2. ด้านการบริหารทรัพยากร
โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาประจะปี และแผนพัฒนา ช่วงปี 2541 - 2543 เน้นการจัดสรรทรัพยากร อำนวยความสะดวก การใช้งบประมาณ บริหารโครงการ มีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอน

3. ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาดังนี้
3.1. ห้องเรียน อนุบาลและประถมจัดบรรยายกาศได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างเพียงพอ มีป้ายนิเทศตามกลุ่มวิชา
3.2. ห้องกิจกรรมของอนุบาล มีของเล่นที่พัฒนากล้ามเนื้อ และพัฒนาสติปัญญาเพียงพอกับนักเรียน
3.3. ห้องพยาบาล 1 ห้อง จัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเป็นสัดส่วน พร้อมใช้ในการปฐมพยาบาลและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ มีเตียงผู้ป่วย ตู้ยาที่จำเป็น เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาแก้ท้องเสีย เป็นต้น
3.4. ห้องจริยะ - ดนตรี ใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิ และการสอนวิชาดนตรี โดยมีเครื่องดนตรีประกอบการสอน
3.5. ห้องประชุม สำหรับจัดประชุมและกิจกรรมต่างๆ
3.6. โรงอาหารและโรงครัว สำหรับใช้รับประทานอาหารและประกอบอาหาร
3.7. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 21 เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
3.8. ห้องปฏิบัติทางภาษา 1 ห้อง จำนวน 48 ที่นั่ง ใช้สอนวิชาภาษาอังกฤษในการฝึกการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
3.9. ห้องสมุด 1 ห้อง ประกอบด้วยหนังสือประเภทต่างๆ โดยจัดหมวดหมู่แบบทศนิยมดิวอี้ และมีมุมเด็ก มีครูบรรณารักษ์คอยดูแลให้ยืมหนังสือ โดยให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถยืมหนังสิอได้ และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอ
3.10. ห้องธุรการ 1 ห้อง สำหรับต้อนรับผู้ปกครองที่มาติดต่อธุระกับทางโรงเรียน
3.11. ห้องพักครู 1 ห้อง สำหรับครูที่มีชั่วโมงว่างมานั่งพักและเป็นห้องเก็บเอกสารงานวิชาการ
นอกจากนี้ในบริเวณโรงเรียน ยังมีการจัดแบ่งพื้นที่รอบบริเวณโรงเรียนเป็นสวนหย่อม สนามหญ้า สนามบาสเกตบอล สนามเด็กเล่น ซึ่งมีเครื่องเล่นสนามแบบต่างๆให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย ปีนป่าย เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

4. ด้านการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนเพ็ญพัฒนาได้แย่งการบริหารเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
4.1. ฝ่ายบริหาร
4.2. ฝ่ายกิจการนักเรียนและการปกครอง
4.3. ฝ่ายธุรการ - การเงิน

ฝ่ายวิชาการ
งานฝ่ายวิชาการแบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกอนุบาล และ แผนกประถม แผนกอนุบาลมีหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดูแลงานวิชาการ พัฒนาเทคนิคแนวการสอนแบบใหม่ สำหรับแผนกประถมได้จัดแบ่งครูตามกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต วิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย วิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งครูตามกลุ่มวิชาจะมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามงาน ปรึกษาหารือในหน้าที่ที่รับผิดชอบ แนะนำ ร่วมกัน

ฝ่ายกิจการนักเรียนและการปกครอง
งานฝ่ายกิจการนักเรียนและการปกครอง ได้จัดแบ่งสายงานด้านการบริหาร แบ่งเป็น หัวหน้าระดับชั้น ควบคุมดูแลครูที่อยู่ในระดับชั้นของตนเอง

ฝ่ายธุรการ - การเงิน
งานฝ่ายธุรการ - การเงิน รับผิดชอบด้านงานทะเบียนและการเงินปฏิบัติการในหน้าที่ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย ประสานงานกับครูผู้สอนและครูหัวหน้าระดับชั้น และต้อนรับผู้ปกครองที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน

5. ด้านคุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์
5.1. นักเรียนอนุบาลมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เหมาะสมกับวัย
5.2. นักเรียนได้รับการฝึกระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้
5.3. นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น ทำเป็น สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพลเมืองดีในสังคม
5.4. มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างคงสภาพอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณได้
5.5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ธรรมชาติแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
5.6. สามารถปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว
5.7. สามารถวิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง และครอบครัวได้อย่างมีเหตุผลด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5.8. มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย มีนิสัยไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5.9. มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ
5.10. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5.11. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบ้านและชุมชน สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของบ้านและชุมชนตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชนรอบๆบ้าน

6. ด้านการติดตามงานและรายงาน
6.1 ผลการเรียนของนักเรียน
ระดับอนุบาล จะติดตามผลจากแบบพัฒนาการและแบบสังเกตพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ที่ก้าวหน้าสมบูรณ์เต็มตามศักยภาพ โดยบันทึกผลพัฒนาการของนักเรียนลงในสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน
ระดับประถม ศึกษาติดตามผลงานจากแบบทดสอบการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ประเมินผลจากครูผู้สอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง และสรุปผลสัมฤทธิ์แต่ละครั้งให้ฝ่ายวิชาการได้นำไปวิเคราะห์และนำข้อมูลไปพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบผลที่ได้บันทึกลงในสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ภาควิชาละ 1 ครั้ง รายงานให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของนักเรียน
6.2 การบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมีการติดตามผลการบริหารงานการจัดการ โดยหัวหน้าระดับชั้นจะติดตามงานของ ครู จากการสังเกต ตรวจสอบ และสรุปผลลงในแบบประเมินของครู เดือนละ 1 ครั้ง และรายงานต่อครูใหญ่
6.3 ผู้ปกครองและชุมชน
ระดับอนุบาลโรงเรียนจัดให้มี "สารสัมพันธ์" เป็นสื่อระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนทุกสัปดาห์ ส่วนระดับประถมศึกษาจัดให้มี "เพ็ญพัฒนาสาร" เป็นจุลสารเพื่อแจ้งข่าวสารแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากทางโรงเรียนและผู้ปกครองไม่สะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงได้จัดทำสารสัมพันธ์และจุลสาร เพื่อเป็นการติดตามงานและรายงานผล


cat

หน้าหลัก